CONTACT

Hella Kuipers
Rembrandt van Rijnstraat 67
9718PJ GRONINGEN
tel. 050-2809093
e-mail Hella info@heldenreis.nl
bank: NL90 INGB 0003 8794 67
KvK 01166725
LinkedIn
twitter
Heldenreis Facebookpagina

Privacyverklaring

Heldenreis voor Leven en Schrijven, gevestigd aan de Rembrandt van Rijnstraat 67, 9718 PJ Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hella Kuipers
Rembrandt van Rijnstraat 67
9718 PJ Groningen
tel. 0502809093

Hella Kuipers is de Functionaris Gegevensbescherming van Heldenreis voor Leven en Schrijven. Zij is te bereiken via info@heldenreis.nl.

Heldenreis voor Leven en Schrijven verwerkt je persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me verstrekt. Dit gebeurt via het contactformulier op de site, via het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief, via reacties op het blog, en via e-mail.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– naam (de naam die je zelf opgeeft in een van bovenstaande formulieren)
– e-mailadres
– telefoonnummer wanneer er sprake is van telefonisch contact, zoals bij schrijfcoaching
– administratieve gegevens (adres, bankrekeningnummer)

Ik verwerk geen gevoelige persoonsgegevens. Heldenreis voor Leven en Schrijven heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@heldenreis.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Heldenreis voor Leven en Schrijven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– uitvoeren van diensten
– verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder
– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren
– je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

Heldenreis voor Leven en Schrijven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Heldenreis voor Leven en Schrijven) tussen zit.

Heldenreis voor Leven en Schrijven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- naam - om contact te kunnen leggen - tot opzegging
- e-mail - om contact te kunnen leggen - tot opzegging
- telefoonnummer - om contact te kunnen leggen - tot opzegging
- administratieve gegevens - om diensten te kunnen leveren - tot opzegging

Heldenreis voor Leven en Schrijven verstrekt geen gegevens van jou aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Heldenreis voor Leven en Schrijven gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Heldenreis voor Leven en Schrijven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bezit in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@heldenreis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Deze kopie zal onmiddellijk na het verstrekken van de gegevens worden verwijderd uit alle systemen.

Heldenreis voor Leven en Schrijven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heldenreis voor Leven en Schrijven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@heldenreis.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 24 mei 2018 en is sindsdien van kracht.